oficiálne stránky 47 - ročnej tradície

Aktuálna mapa a aktuálne, upravené propozície Pochodu 2023

23.01.2023 19:42
mapa_PVS_23.pdf (1115039)

PVSNP_47_Propozície.pdf (655054)
 
 
Dôležitá informácia organizátora 
Pre účastníkov verejného turisticko-športového podujatia
47. Pochod Vďaky SNP Cigeľ – Handlová 28. januára 2023
 
Počas samotného verejného turisticko-športového podujatia sa vstupuje
účastníkmi podujatia pešo za hranicu zastaveného územia obce do lesa.
Uvedený les sa nachádza nad obcou Cigeľ a jeho cieľová stanica Biely kameň
(pôvodná trasa P1) sa nachádza v CHKO Ponitrie, kde pre územnú ochranu
prírody je stanovený 5. stupeň ochrany prírody, v okolí ktorého sa vo
vzdialenosti 100 m nachádza 3. stupeň ochrany prírody (trasa od smerovníka
Dierovce až po Drevenú chatu).
Na organizovanie verejného turisticko-športového podujatia a s tým
spojeným vstupom do prírodnej rezervácie Biely kameň je potrebný súhlas,
ktorý vydáva Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa
§ 1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na
základe predchádzajúcej podanej žiadosti Obce Cigeľ, Obecný úrad 192, 971 01
Prievidza, IČO 00318027.
Vzhľadom k tomu, že do začatia turisticko-športového podujatia nebolo
v začatom správnom konaní rozhodnuté o podanej žiadosti a teda nebol daný
súhlas na organizovanie podujatia v 5. a 3. stupni ochrany prírody, bolo
potrebné skrátiť pôvodnú dlhoročnú trasu P1. Upravená trasa P1 končí pri
turistickom smerovníku Dierovce, kde bude jej koniec viditeľne označený viď.
mapa turistického pochodu.
 
Modrá turistická značka od smerovníka Dierovce na
Biely Kameň a späť po vyznačenom turistickom
chodníku nie je súčasťou turisticko-športového podujatia!Viac tu: https://www.pochodvdaky.sk/

© 2009 - 2020 pochodvdakysnp@gmail.com

Vytvorte si web zdarma!Webnode